Algemene voorwaarden

Marry You Weddingplanner

 • Definities
  • In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

Aanvangsdatum:                                       De dag van het Evenement of, indien het een meerdaags evenement betreft, de eerste dag van het Evenement;

 

Bedrijf:                                                      De rechtspersoon, organisatie of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

 

Consument:                                             De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

 

Evenement:                                             Het evenement, zoals, maar niet beperkt tot, bruiloft, feest of bijeenkomst, waarop de Overeenkomst betrekking heeft;

 

Gehuurde:                                               Alle goederen die Marry You Weddingplanner i.v.m. het Evenement beschikbaar stelt;

 

Locatie:                                                    De locatie waar Marry You Weddingplanner in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren;

 

Marry You Weddingplanner:                    De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Marry You Weddingplanner gevestigd aan Zekeringstraat 49 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67004253;

 

Opdrachtgever:                                         De rechtspersoon, organisatie of natuurlijke persoon die met Marry You Weddingplanner een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

 

Overeenkomst:                                        De overeenkomst tussen Marry You Weddingplanner en de Opdrachtgever;

 

Schriftelijk:                                         Schriftelijk of via de e-mail.

 

 • Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Marry You Weddingplanner, op alle Overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen Marry You Weddingplanner en de Opdrachtgever.
  • Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks Schriftelijk wordt overeengekomen.
  • Toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf wordt door Marry You Weddingplanner van de hand gewezen.
  • Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Marry You Weddingplanner vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • Indien Marry You Weddingplanner niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Marry You Weddingplanner het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  • Marry You Weddingplanner heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

 • Aanbod
  • Ieder aanbod en alle offertes van Marry You Weddingplanner zijn vrijblijvend.
  • De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Marry You Weddingplanner opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop Marry You Weddingplanner haar offerte baseert.
  • Marry You Weddingplanner kan niet aan haar offerte, aanbod of inhoud van een (e-mail)bericht worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, het aanbod of de inhoud van een (e-mail)bericht, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht Marry You Weddingplanner niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 • Totstandkoming van de Overeenkomst
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever Schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte van Marry You Weddingplanner.
  • Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Marry You Weddingplanner de Opdrachtgever een bevestiging.

 

 • Verplaatsen en annulering
  • Indien het Evenement wordt verplaatst naar een andere datum, dan worden alle extra kosten die Marry You Weddingplanner daardoor dient te maken aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, zoals extra arbeidsuren en de annuleringskosten die Marry You Weddingplanner aan ingeschakelde derden dient te betalen.
  • Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, dan worden door Marry You Weddingplanner annuleringskosten in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen:
   1. Bij annulering langer dan 4 weken voor de Aanvangsdatum: 50% van het geoffreerde bedrag;
   2. Bij annulering 4 weken of korter en langer dan 1 week voor de Aanvangsdatum: 70% van het geoffreerde bedrag;
   3. Bij annulering 1 week of korter voor de Aanvangsdatum: 90% van het geoffreerde bedrag;
   4. Bij annulering op de dag van het Evenement: 100% van het geoffreerde bedrag.
  • Annulering dient door de Opdrachtgever Schriftelijk te geschieden.
  • Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever een bruiloftsverzekering of evenementenverzekering af te sluiten.
  • Indien op het Evenement minder gasten aanwezig zijn dan het aantal dat de Opdrachtgever aan Marry You Weddingplanner voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst kenbaar heeft gemaakt, dan leidt dat niet tot een verlaging van de overeengekomen prijs.

 

 • Extra kosten
  • Marry You Weddingplanner heeft het recht extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen indien:
   1. Op verzoek van de Opdrachtgever de Overeenkomst wordt aangepast of uitgebreid;
   2. Door toedoen van de Opdrachtgever een (op)leveringsmoment of uitvoeringsmoment wordt gewijzigd;
   3. Op het Evenement meer gasten aanwezig zijn dan de Opdrachtgever aan Marry You Weddingplanner voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst kenbaar heeft gemaakt;
   4. Blijkt dat de Locatie andere eigenschappen bevat dan waarvan Marry You Weddingplanner bij het uitbrengen van de offerte is uitgegaan.

 

 • Uitvoering van de Overeenkomst
  • Marry You Weddingplanner is gerechtigd zonder de Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen voor de uitvoering van de Overeenkomsten derden in te schakelen.
  • Indien Marry You Weddingplanner in opdracht van de Opdrachtgever samenwerkt met een door de Opdrachtgever ingeschakelde derde partij, dan kan Marry You Weddingplanner nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van deze derde partij.
  • Indien Marry You Weddingplanner uit eigen naam een overeenkomst aangaat met een derde die door de Opdrachtgever is uitgekozen, zoals een verhuurder van een locatie, dan gaat Marry You Weddingplanner deze overeenkomst aan in opdracht van de Opdrachtgever, is er sprake van lastgeving en draagt de Opdrachtgever het economisch risico van deze overeenkomst, waaronder het risico van het faillissement van de door de Opdrachtgever uitgekozen derde.
  • Marry You Weddingplanner zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van een derde, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

 

 • Wijzigen van de Overeenkomst
  • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  • Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Marry You Weddingplanner zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  • Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal Marry You Weddingplanner de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
  • In afwijking van artikel 8.3 zal Marry You Weddingplanner geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Marry You Weddingplanner zijn toe te rekenen.
  • Marry You Weddingplanner behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de Opdrachtgever door te berekenen. Marry You Weddingplanner zal deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mededelen en toelichten.

 

 • Verplichtingen van de Opdrachtgever
  • De Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan hij weet dan wel waarvan hij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Marry You Weddingplanner te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.
  • De Opdrachtgever staat ervoor in dat Marry You Weddingplanner alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de Locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten.
  • De Opdrachtgever is gehouden Marry You Weddingplanner onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
  • Indien de Opdrachtgever het Gehuurde of geleverde producten en/of diensten op het afgesproken tijdstip niet in ontvangst neemt resp. niet laat uitvoeren, dan blijven de kosten hiervan verschuldigd en worden de eventuele extra kosten die Marry You Weddingplanner daardoor dient te maken aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
  • Voor zover de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, dan is de Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
  • De Opdrachtgever stelt Marry You Weddingplanner in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede veilige manier, tijdig, volledig en conform de Overeenkomst uit te kunnen voeren.
  • De Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om de Overeenkomst uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn. Het niet verkrijgen van de vereiste vergunning of ontheffing komt te allen tijde geheel voor risico van de Opdrachtgever.
  • De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door hem ingeschakelde derden en van zijn gasten.
  • Schade aan zaken van Marry You Weddingplanner of van een door Marry You Weddingplanner ingeschakelde derde partij of letselschade aan de zijde van Marry You Weddingplanner of van een door Marry You Weddingplanner ingeschakelde derde partij ontstaan op de Locatie wordt door de Opdrachtgever aan Marry You Weddingplanner vergoed, tenzij de schade het gevolg is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van Marry You Weddingplanner of de door Marry You Weddingplanner ingeschakelde derde partij. De Opdrachtgever dient zich voor dergelijke risico’s zodanig te hebben verzekerd dat de door Marry You Weddingplanner en door Marry You Weddingplanner ingeschakelde derde partij opgelopen schades volledig vergoed worden door de verzekeraar van de Opdrachtgever.
  • De Opdrachtgever vrijwaart Marry You Weddingplanner voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan een ander dan aan Marry You Weddingplanner toerekenbaar is.
  • Indien de Opdrachtgever een of meerdere van zijn verplichtingen jegens Marry You Weddingplanner niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt en Marry You Weddingplanner daardoor extra kosten dient te maken, dan worden deze kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 • Het Gehuurde
  • De Opdrachtgever zal het Gehuurde slechts gebruiken voor het doel waartoe het Gehuurde naar zijn aard geschikt is.
  • De Opdrachtgever is vanaf het moment dat het Gehuurde aan de Opdrachtgever beschikbaar is gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van het Gehuurde.
  • De Opdrachtgever zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan het Gehuurde, hiervan terstond melding maken aan Marry You Weddingplanner.
  • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder de voorafgaande toestemming van Marry You Weddingplanner, veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen of reparaties aan het Gehuurde uit te voeren of door een derde uit te laten voeren of onderdelen van het Gehuurde te vervangen.
  • Na de terbeschikkingstelling van het Gehuurde zijn alle risico’s die verbonden zijn aan het Gehuurde volledig voor de Opdrachtgever.
  • Indien het Gehuurde niet naar behoren functioneert of niet voldoet aan redelijke te stellen eisen van kwaliteit, dan zal Marry You Weddingplanner, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk trachten het Gehuurde te (laten) herstellen of vervangen. Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van de Opdrachtgever plaatsvinden indien onjuist en/of onoordeelkundig gebruik dan wel handelen door de Opdrachtgever of een derde herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt. Marry You Weddingplanner is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van het gedurende de Overeenkomst kapot gaan van, niet naar behoren functioneren van of beschadigd raken van het Gehuurde.

 

 • Huur vervoersmiddel
  • Indien de Opdrachtgever een vervoersmiddel wenst te huren, dan bemiddelt Marry You Weddingplanner bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de betreffende verhuurder. Marry You Weddingplanner is geen partij bij deze huurovereenkomst, ook niet indien Marry You Weddingplanner namens de Opdrachtgever een offerte van een verhuurder accordeert.
  • Op de huurovereenkomst zijn, voor zover aanwezig, de algemene voorwaarden van de betreffende verhuurder van toepassing.
  • Marry You Weddingplanner is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt doordat de verhuurder zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet of niet naar behoren nakomt, doordat het gehuurde vervoersmiddel niet of niet naar behoren functioneert of voor schade veroorzaakt door het gehuurde vervoersmiddel. Indien sprake is van dergelijke schade, dan dient de Opdrachtgever de verhuurder daarvoor aansprakelijk te stellen en niet Marry You Weddingplanner.

 

 • Catering
  • Eventuele specifieke wensen van de Opdrachtgever ten aanzien van de te leveren consumpties, bijvoorbeeld i.v.m. allergieën en/of dieetwensen van gasten, dienen ruim van te voren door de Opdrachtgever aan Marry You Weddingplanner kenbaar te worden gemaakt.
  • Marry You Weddingplanner zal trachten zoveel mogelijk de overeengekomen consumpties te leveren. Het is mogelijk, bijvoorbeeld wegens overmacht, tekorten op de markt en/of wegens een onverwachte verhoging van de inkoopprijs, dat Marry You Weddingplanner deze consumpties niet kan leveren of dat redelijkerwijs van Marry You Weddingplanner niet verwacht kan worden dat zij deze consumpties levert. In een dergelijk geval wordt de Opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld en zal Marry You Weddingplanner zorgdragen voor een gelijkwaardig alternatief. Een dergelijke aanpassing in de te leveren consumpties, geven de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, op korting of enige andere vorm van compensatie.

 

 • Facturatie en betaling
  • Facturatie geschiedt als volgt:
   1. 60% van het geoffreerde bedrag onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst;
   2. 40% van het geoffreerde bedrag 30 dagen voor de Aanvangsdatum;
   3. Voor zover van toepassing, de extra kosten onverwijld na het Evenement.
  • De in artikel 13.1 sub. a en sub. c genoemde bedragen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  • Het in artikel 13.1 sub. b genoemde bedrag dient betaald te worden voor de Aanvangsdatum.
  • Indien de Opdrachtgever een vooraf gefactureerd bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Marry You Weddingplanner het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling is voldaan. Marry You Weddingplanner is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever door een dergelijke opschorting lijdt.
  • Facturen worden via de e-mail naar de Opdrachtgever gestuurd.
  • Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
  • Indien de Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan is de Opdrachtgever direct in verzuim.
  • De Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd is. De Opdrachtgever zijnde een Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de Opdrachtgever zijnde een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  • Betalingen gedaan door de Opdrachtgever strekken altijd der afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
  • In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of beslag aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Marry You Weddingplanner op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
  • Bezwaren over de factuur dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij Marry You Weddingplanner te worden ingediend. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
  • Indien 2 of meerdere (rechts)personen de Overeenkomst met Marry You Weddingplanner zijn aangegaan, dan zijn alle (rechts)personen hoofdelijk verbonden tot de nakoming van de (betalings)verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Marry You Weddingplanner kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
   1. Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
   2. Enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, andere personen die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld of van de gasten op het Evenement.
  • De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Marry You Weddingplanner is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de Opdrachtgever gegeven instructies. De Opdrachtgever vrijwaart Marry You Weddingplanner tegen alle aanspraken ter zake.
  • Marry You Weddingplanner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Marry You Weddingplanner in, de Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
  • Marry You Weddingplanner is niet aansprakelijk voor een allergische reactie als gevolg van het nuttigen van consumpties die op het Evenement aanwezig zijn.
  • Marry You Weddingplanner is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Marry You Weddingplanner is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van derde partijen die door de Opdrachtgever zijn ingeschakeld en betrokken zijn bij het Evenement. Dit geldt tevens indien het een derde partij betreft die door Marry You Weddingplanner is aanbevolen of met wie de Opdrachtgever door bemiddeling of tussenkomst van Marry You Weddingplanner een overeenkomst is aangegaan.
  • Marry You Weddingplanner is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van zaken en/of vermissing van zaken tijdens het Evenement of op de Locatie.
  • Marry You Weddingplanner is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals: gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, bedrijfsschade, reputatieschade, milieuschade, arbeidskosten en opgelegde boetes en overige overheidssancties.
  • Indien Marry You Weddingplanner aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een aansprakelijkheidsbeperking niet is toegestaan of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Marry You Weddingplanner beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Marry You Weddingplanner uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van Marry You Weddingplanner beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het gefactureerde bedrag voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 5.000,-.
  • Elke rechtsvordering wegens een gebrek in de uitgevoerde werkzaamheden of een handelen en/of nalaten van Marry You Weddingplanner verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.
  • Indien de Opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst aan Marry You Weddingplanner ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Marry You Weddingplanner ter beschikking zijn gesteld of gebreken bevatten, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

 

 • Overmacht
  • Marry You Weddingplanner is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien er sprake is van een overmachtssituatie.
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Marry You Weddingplanner geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Marry You Weddingplanner niet in staat is de verplichtingen na te komen, zoals, maar zeker niet beperkt tot, extreme of onverwachte weersomstandigheden, intrekking van een of meerdere vergunningen, epidemieën, pandemie, quarantaineplicht, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van een of meerdere natuurlijke personen die namens Marry You Weddingplanner de Overeenkomst uitvoeren of dienen uit te voeren, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, staking, problemen in het openbaar vervoer, annulering of verplaatsen van vluchten, stroomstoring, verkeersbelemmeringen, autopech, files, (natuur)ramp, een (tijdelijk) te kort op de markt van producten, wijzigingen in wet- en regelgeving, diefstal, storing in het internet of in het e-mailverkeer, cybercriminaliteit, technische complicaties en het faillissement of de aanvraag van het faillissement van een ingeschakelde derde partij, zoals een verhuurder.
  • Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Marry You Weddingplanner voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Marry You Weddingplanner ingeschakelde derden voordoen.
  • Indien Marry You Weddingplanner wegens een overmachtssituatie de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet geheel kan uitvoeren, dan stelt Marry You Weddingplanner de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis en zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen.
  • Voor zover Marry You Weddingplanner ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Marry You Weddingplanner gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

 • Opschorting en ontbinding
  • Marry You Weddingplanner is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien:
   1. De Opdrachtgever een of meerdere van zijn (betalings)verplichtingen jegens Marry You Weddingplanner niet is nagekomen;
   2. Na het sluiten van de Overeenkomst Marry You Weddingplanner ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
   3. De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
   4. Marry You Weddingplanner of een ingeschakelde derde partij bij het uitvoeren van de Overeenkomst wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie.
  • Marry You Weddingplanner is bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een Schriftelijke verklaring (gedeeltelijk) te ontbinden, indien:
   1. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
   2. De Opdrachtgever werkzaamheden uitgevoerd wenst te hebben die in strijd zijn met wet- of regelgeving;
   3. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
   4. De Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of een bewindvoerder wordt benoemd.
  • Marry You Weddingplanner is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt doordat Marry You Weddingplanner de uitvoering van de Overeenkomst opschort of de Overeenkomst (gedeeltelijk)
  • Indien Marry You Weddingplanner de uitvoering van de Overeenkomst opschort of de Overeenkomst (gedeeltelijk) ontbindt, dan worden alle door Marry You Weddingplanner reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 • Klachten
  • Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk en op straffe van verval van rechten in ieder geval binnen 5 dagen na het Evenement Schriftelijk en voldoende gemotiveerd te worden gemeld aan Marry You Weddingplanner.
  • Zo spoedig mogelijk na het serveren van consumpties, dient de Opdrachtgever deze te controleren en eventuele klachten onverwijld aan Marry You Weddingplanner te melden, zodat Marry You Weddingplanner de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.
  • Indien het voor Marry You Weddingplanner niet mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak, te onderzoeken doordat de consumpties al geheel zijn opgegeten en/of opgedronken, dan zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de Opdrachtgever geen recht op compensatie.
  • Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
  • De aansprakelijkheid van Marry You Weddingplanner is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 14 is opgenomen.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten
  • De Opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten van Marry You Weddingplanner te allen tijde te respecteren. Het is de Opdrachtgever o.a. niet toegestaan teksten, ontwerpen, afbeeldingen die Marry You Weddingplanner vervaardigd heeft zonder de voorafgaande toestemming van Marry You Weddingplanner te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op alle offertes van Marry You Weddingplanner, op alle Overeenkomsten en op elke rechtsverhouding tussen Marry You Weddingplanner en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen waartoe de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zouden kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of ontbinding, zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Marry You Weddingplanner gevestigd is. De Opdrachtgever zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd nadat Marry You Weddingplanner zich Schriftelijk jegens de Opdrachtgever op dit beding heeft beroepen om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.